Bangkok รัก Stories :เก็บรัก ตอนที่ 11 วันที่ 13 มกราคม 2561
โครงเรื่อง : โครงเรื่อง : เอกชัย เอื้อครองธรรม
เขียนบทซีรีส์ : เอกชัย เอื้อครองธรรม, กรกนก คงปรีพันธุ์
กำกับการแสดง : ชูเกียรติ โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ
ครีเอเตอร์และผู้อำนวยการผลิต : เอกชัย เอื้อครองธรรม
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. ทางช่อง GMM 25 และ เวลา 19.00 น. ทาง LINE TV

นำแสดงโดย
อารักษ์ อมรศุภศิริ รับบทเป็น หมก
อภิญญา สกุลเจริญสุข รับบทเป็น เจน
ลัลณ์ลลิน เตจะสาเวศซ์ รับบทเป็น นก
แอริน ยุกตะทัต รับบทเป็น แพต
พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร รับบทเป็น เจ๊บาร์บี้
จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ รับบทเป็น แคนดี้
อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ รับบทเป็น
จุมพล อดุลกิตติพร รับบทเป็น
เปรมินทร์ ทับแก้ว รับบทเป็น
พิมพ์จิรา เจริญลักษ์ รับบทเป็น
ต่อ เตชธุวานันท์ รับบทเป็น
พัสสน ศรินทุ รับบทเป็น
ปรมาภรณ์ จ่างกมล รับบทเป็น
กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์ รับบทเป็น
ณัฐวุฒิ พละภิญโญ รับบทเป็น
ด.ช.ธัณญกรณ์ กัลยาวุฒิพงศ์ รับบทเป็น

Bangkok รัก Stories : เก็บรัก ตอนที่ 11 วันที่ 13 มกราคม 2561

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,